Cumhuriyet döneminde Yalova’nın nüfusu 1927–2013 yılları arasında yapılan bütün nüfus sayımlarında kesintisiz olarak artmıştır. Bununla birlikte ilde nüfus artış hızının istikrarlı olduğu pek söylenemez. Yalova’nın nüfusu bir süreliğine 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi’nden etkilenmiş ve nüfus artış hızı azalmıştır. Ancak bu durum fazla uzun sürmemiştir. Yalova nüfusunun 1935-2013 yılları arasındaki değişimi Şekil-8’de görülmektedir. 1935 yılında 16.840 olan Yalova nüfusu, 1970 yılında 42.589’a, 2013 yılında da 220.122’ye yükselmiştir. Başka bir deyişle Yalova nüfusu 1935-2013 yılları arasında yaklaşık olarak 13 kat artmıştır.

Yalova’nın nüfusu

Kaynak: Başbakanlık TÜİK ADNKS Sonuçları, 2013

Yalova İli devamlı göç alan bir ilimizdir. Nüfus yapısı büyük ölçüde Karadeniz kökenli ve Balkan göçmeni vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Türkiye’nin her bölgesinden göç almakla beraber, il olmasının da etkisiyle özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden aldığı göçlerle son yıllarda nüfusta büyük bir artış yaşanmış, 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi ile bu göç bir ölçüde azalmıştır.

Kurtuluş Savaşı döneminde Kafkasya ve Balkanlar, Cumhuriyet döneminde ise Türkiye’nin her bölgesinden göçlerin olması ve son yıllarda da Güneydoğu Anadolu Bölgemizden yoğun göçlerin olması, nüfusun oldukça farklı gelir düzeyine sahip insanlardan oluşmasına ve Yalova’nın farklı bir kültürel ve kozmopolit yapıya bürünmesine yol açmıştır.

İlin doğal ve göçlerden meydana gelen nüfus artışlarına paralel olarak, inşaat sektöründe hızlı gelişme görülmüştür. Yalova’nın İstanbul’un turistik banliyösü konumunda olması nedeniyle ilde önemli sayıda yazlıkçı bulunmaktadır.
 Yalova İli ve ilçelerinin nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Yalova İli ve İlçelerinin Nüfus Dağılımı (2013)

İlçe Nüfus (2013) Km²’ye Düşen Nüfus Kent Nüfusu 2013 (%)
MERKEZ İLÇE 124.018 756 84,5
ALTINOVA 23.567 248 19,3
ARMUTLU 8.562 35 69,6
ÇINARCIK 27.384 145 47,5
ÇİFTLİKKÖY 30.784 263 77,5
TERMAL 5.807 129 50,1
TOPLAM 220.122 260 70,4

Kaynak: Başbakanlık TÜİK ADNKS Sonuçları, 2013

2013 yılı itibariyle nüfus yoğunluğu km²’ye 260 kişi olup, bu yoğunluk 98 kişi olan Türkiye ortalamasının yaklaşık 2,6 katına denk gelmektedir. İlin 220.122 kişi olan toplam nüfusunun 110.142’si erkek, 109.980’i ise kadındır. Nüfus büyüklüğü açısından ildeki ilk üç yerleşim merkezi; Yalova (104.737 nüfus), Çiftlikköy (23.858 nüfus) ve Çınarcık (13.004 nüfus) olarak sıralanmıştır.

İlde nüfus artış hızının yüksek seyretmesinin en önemli nedeni, göç ile gelen nüfus miktarının yüksekliğidir. 1995-2012 yılları arasında Yalova İli’ne toplam 83.774 kişi göç ederek gelmiş, aynı dönemde 69.000 kişi ise ilimizden başka illere göç etmiştir. Bu dönemde ilimize göç edenlerin toplam il nüfusu içerisindeki oranı % 39,6’ya ulaşmıştır.

Yalova İli’nin İç Göç Durumu (1995-2012)

Kaynak: Başbakanlık TÜİK ADNKS Sonuçları, 2012